WE LOVE Chiangmai

🎉 พบกับส่วนลดสุดพิเศษในแคมเปญ WE LOVE Chiangmai 💗

🎈 ลดบัตรเข้าชมสัตว์กลางคืน 20%
สำหรับองค์กรภาคเอกชน จำนวน 20 คนขึ้นไป

🎈 ลดบัตรเข้าชมสัตว์กลางคืน 50%
สำหรับคณะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่เกินระดับปริญญาตรี ครู อาจารย์ผู้ควบคุม และหน่วยงานของรัฐ

📃 โดยต้องมีหนังสือขออนุญาตเข้าชมจากผู้บริหารของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
#welovechiangmai

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...