ภาพถ่าย

ออกบูธ รร. มงฟอร์ต (วันเด็ก)

กิจกรรมป้อนอาหาร

กิจกรรมสีสีนไนท์ซาฟารี