ข้อมูลสำคัญขององค์กร

Posted 03/04/2020 | update : 04/09/2022
  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  2. พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเพท บางส่วน ในท้องที่ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมื่องเชียงใหม่ และตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560
  3. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561
  4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524
  5. พระราชกฤษฏีกา การจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ พ.ศ.2563
  6. ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 63
  7. ประกาศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยี่ยาผู้ประกอบการพันธมิตรทางธุรกิจของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
4,980
View