เกี่ยวกับการประเมิน ITA

Posted 06/25/2020 | update : 04/07/2022

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารภาษาไทย

2. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารภาษาอังกฤษ

3. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

5. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

6. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
3,757
View