รู้จักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ชื่อ (ภาษาไทย)  : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : สชน.

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) : Chiang Mai Night safari

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : CnS.

 

CONCEPT l แนวคิดในการออกแบบ
…………………………………………………..
• ช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย และสัญลักษณ์
ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้นำเอาลักษณะเด่น
ของช้างมาทำการออกแบบ ตราสัญลักษณ์สวนสัตว์
กลางคืนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

• จากรูปด้านบนเป็นสัญลักษณ์ของช้าง 2 เชือก
ไขว้งากันแทนสัญลักษณ์ของกาแล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดเชียงใหม่

• จากรูปโดยภาพรวมทั้งหมดเป็นรูปหน้าตรงของ
ช้างที่กำลังมองตรงไปข้างหน้า แทนความหมายของสัตว์
ที่ดำรงชีวิตในเวลากลางคืน

• อักษรเป็นลักษณะของตัวหนังสือล้านนาประยุกต์
ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์
ของทางภาคเหนือ

• สีดำ แทนความหมายของเวลากลางคืน สีเขียว
แทนความหมายของสิ่งมีชีวิตและความอุดมสมบูรณ์

 

• Design by : จักรพงศ์ บุญโยม
• http://www.e-fengshuidesign.com