วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“The World Class Edutainment Theme Park”

พันธกิจ

“พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ”