วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  3. ยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพและมาตรฐายระดับสากล
  4. สร้างรายได้และการจ้างงานในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...