การดำเนินงาน การเก็บรักษาน้ำเชื้อและการตรวจสุขภาพในสัตว์ป่าตระกูลแมวของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 

รายงานผลการดำเนินงาน การเก็บรักษาน้ำเชื้อและการตรวจสุขภาพในสัตว์ป่าตระกูลแมวของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยความร่วมมือระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 2554

ตามที่ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ต่อมาได้จัดทำโครงการการเก็บรักษา พันธุกรรมและการตรวจสุขภาพในสัตว์ป่าตระกูลแมว โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ช่วง เวลาคือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2554 และ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2554 ซึ่งมีผลการ ดำเนินงานตามหัวข้อและรายละเอียดดังต่อไปนี้

Sperm_Tiger