สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ของดรับของขวัญ “NO GIFT POLICY”

เนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ของดรับของขวัญ เพื่อแสดงเจตจำนงการดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต “NO GIFT POLICY” โดยขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือส่งคำอวยพรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ