อบรมทบทวนและปรับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุด

Posted 09/02/2020 | update : 09/02/2020

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดอบรมทบทวนและปรับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุด โดยได้รับเกียรติจาก นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานเปิดการอบรม และมี น.สพ.พินิช บุญทอง นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่, ผศ.น.สพ.ตุลยวรรธ สุทธิแพทย์ อดีตอาจารย์คลินิกช้างและสัตวป่า คณะสัตวแพทยศาตร์ เป็นวิทยากร โดยจัดอบรมในหัวข้อ “หลักการและแนวทางในการจัดการ เพื่อป้องกันและระงับเหตุ เมื่อสัตว์ดุร้ายในสวนสัตว์หลุด” รวมทั้งทบทวนแผนมาตรการสัตว์หลุดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และอบรมภาคปฏิบัติในการซักซ้อมแผนการรับมือเหตุสัตว์หลุดตามเหตุการณ์สมมุติในสถานที่จริง ณ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
2,480
View