กิจกรรม CSR สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

Posted 02/22/2022 | update : 04/07/2022

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีเปิดกิจกรรม CSR สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
โครงการ “อบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565”

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ติดอันดับต้นๆ ในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ และเกิดขยายตัวด้านการท่องเที่ยวขึ้นอย่างรวดเร็ว และในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาด้านการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำกิจกรรม “ยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565” ขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมทางด้านการศึกษา ด้านการสร้างคุณภาพชีวิต และด้านการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้เยาวชน ผู้สูงอายุในชุมชน และผู้ที่มีความสนใจแต่ยังขาดความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ได้เข้ามาฝึกอบรมและเรียนรู้ พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ

สำหรับโครงการ “อบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565” ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นยุวชนอาสา จำนวน 30 คน และผู้สูงอายุ บ้านไร่กองขิงและบ้านเหมืองกุง จำนวน 10 คน โดยจะได้ฝึกอบรมภาคทฤษฎีก่อนฝึกปฏิบัติการจริง ทั้งความรู้พื้นฐาน, ความรู้เฉพาะอาชีพ, ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเบื้องต้น (อังกฤษ, จีน) และภาคปฏิบัติจะมีการลงพื้นที่ในส่วนแสดงสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย Jaguar Trail Zone, Savanna Safari Zone, Predator Prowl Zone, งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจากชุมชน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 2565 (เฉพาะวันศุกร์, เสาร์ และนักขัตฤกษ์) โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเป็นยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น พร้อมค่าตอบแทน ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ ซึ่งมีมาตราการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
554
View